سایت غیر فعال شد

با توجه به غیر قانونی شدن مبادلات ارز دیجیتال فعالیت این سایت متوقف شد